Normativa per al servei de préstec d’instruments


Normativa per al servei de préstec d’instruments per a l’alumnat de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès

Per Resolució de data 2 de setembre de 2010, de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, va autoritzar el Consell Comarcal per a la creació de l'Escola Comarcal de Música del Ripollès, Codi 17009059. 


Normes

1. L’ECMR ofereix un servei de préstec d’instruments per al seu alumnat.
L’alumnat, o els pares o tutors legals dels alumnes, si aquests són menors, sol·licitaran el préstec a l’ECMR, que restarà subjecte a la disponibilitat dels respectius instruments.

2. Aquest servei està limitat per la disponibilitat del Banc d'Instruments de l'ECMR.  A l’hora d’accedir al servei de préstec tindran prioritat els alumnes que s’inicien en  l’aprenentatge, és a dir que cursen el primer any d’instrument.

3. Si no hi haguessin suficients instruments per a cobrir totes les demandes, es tindrà en compte la situació familiar de l’alumnat, d’acord amb els següents criteris, i en el mateix ordre que s’estableix a continuació:

a. L’alumne/a, el pare, la mare, el tutor o la tutora acrediti la condició de discapacitat igual o superior al 33%.
b. Per família nombrosa o monoparental (acreditació amb carnet).
c. L’alumne/a sigui menor de 18 anys.

Si, malgrat tot, persisteix la situació d’empat es procedirà a fer un sorteig públic.

4. En el moment de formalitzar el préstec de l’instrument, l’alumnat, o els pares o tutors legals dels alumnes, si aquests són menors, signaran un compromís mitjançant el qual s’acordaran les condicions del préstec.

5. En el moment de la formalització del préstec caldrà abonar un dipòsit de 30€ a la tresoreria del Consell Comarcal del Ripollès.

6. Els instruments seran lliurats per l’ECMR en perfectes condicions en el moment d’iniciar el préstec.

Els professors/es dels diferents instruments objectes de préstec seran els responsables  d’assegurar el bon estat de l’instrument a l’inici del préstec, així com de comprovar que aquest es retorna en bones condicions a la fi de cada curs escolar.

7. Durant els tres primers mesos de préstec aquest serà gratuït i a partir del quart mes, es podrà continuar gaudint de l’instrument abonant la quantitat de 5€ al mes al Consell Comarcal del Ripollès.


8. Els alumnes que gaudeixen del préstec d’un instrument seran els responsables de la seva conservació i  manteniment (per exemple, substitució de cordes en el cas d’instruments de corda, canyes en el cas de clarinets i saxos).

9. Durant el préstec de l’instrument, l’alumnat no podrà cedir l’instrument a terceres persones.

10. La durada del servei de préstec serà d’un curs.  Quan finalitzi el curs o com a màxim en data 30 de juny, l’alumne haurà de retornar l’instrument a l’escola.

El professor/a responsable de l’instrument procedirà a la revisió dels instruments respectius durant la setmana següent a la devolució i emetrà un informe sobre l’estat de l’instrument, que serà lliurat al Consell Comarcal, per tal de procedir a la devolució del dipòsit.

11. En el cas que aquest hagi sofert algun desperfecte, el Consell Comarcal del Ripollès disposarà dels diners del dipòsit per tal de reparar-lo.

Si l’instrument es troba en perfectes condicions, es retornaran íntegrament els 30€ del dipòsit.

12. L’alumnat, o els pares o tutors legals dels alumnes, si aquests són menors, es responsabilitzaran de tornar l’instrument en condicions òptimes a la fi de cada curs escolar.

13. En el cas de pèrdua o robatori de l’instrument, o de que aquest pateixi un desperfecte que el malmeti totalment per al seu correcte ús, el prestatari haurà d’indemnitzar al Consell Comarcal del Ripollès amb el valor d’adquisició de l’instrument nou o, en el seu cas, lliurar-ne un altre de la mateixa marca i model, o de la mateixa qualitat i característiques, que determinaran el personal de l’ECMR.

14. Els valors dels instruments musicals que es prenen com a referència per allò que s’estipula al paràgraf anterior venen donats en la següent taula, segons els preus de mercat actuals:

INSTRUMENT MUSICAL               VALOR ACTUAL
Saxo                                                                     275€
Clarinet                                                               165€
Violí                                                                       75€
Guitarra clàssica                                               100€
Guitarra elèctrica junior                                    65€
Guitarra elèctrica sènior                                    85€
Flauta travessera                                              185€
Baix                                                                     100€


15. La interpretació de les condicions de préstec dels instruments, de resoldre els dubtes que presenti el seu compliment, de modificar-lo per raó d’interès públic i d’acordar-ne la seva resolució, s’efectuarà de conformitat amb allò previst a la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic i en els plecs de clàusules administratives i condicions tècniques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada